کاتر مرغ

دستگاه کاتر مرغ

دستگاه کاتر مرغ یا همان مرغ خردکن که کاربردش از نام آن نمایان است یکی از تجهیزات پرکاربرد برای قصابی ها و یا فروشگاه های پروتئینی است. از این دستگاه برای تکمیل تجهیزات رستوران نیز استفاده می شود. این دستگاه با سرعت بسیاری گوشت، مرغ و ماهی را برای مخاطبین و مشتری ها خرد و پاک می کند. و دیگر کاربردهای آن تکه کردن مرغ برای آماده کردن و سرخ کردن آن در دستگاه پخت مرغ کنتاکی است.

از این دستگاه برای تکمیل تجهیزات رستوران نیز استفاده می شود. این دستگاه با سرعت بسیاری گوشت، مرغ و ماهی را برای مخاطبین و مشتری ها خرد و پاک می کند. و دیگر کاربردهای آن تکه کردن مرغ برای آماده کردن و سرخ کردن آن در دستگاه پخت مرغ کنتاکی است.